21 de mar. de 2013

É posíbel tanta ineptitude?

A achaiadura vixente no concello de Pontedeume son as Normas Subsidiarias de Achaiadura aprobadas definitivamente o 12 de xuño de 1986. Segundo o citado instrumento o ámbito obxecto do presente documento está clasificado como chan urbano. 

Así mesmo actualmente estase tramitando o Plan Xeral de Pontedeume con aprobación inicial o 19 novembro 2009 (Doga 30 novembro de 2009). O plan xeral en tramitación afecta parte do ámbito do Porto de Pontedeume e delimita nel un Plan Especial en contra do determinado no artigo 18 da Lei 27/1992 de 24 de novembro de Portos do Estado e da Mariña Mercante. Esta lei determina que devandito ámbito debe ser clasificado como Sistema Xeral Portuario .

O Plan Xeral en tramitación está sometido a informes sectoriales e en particular o informe sectorial de Portos de Galicia como organismo afectado ,segundo o artigo 85.3 da Lei 9/2002 de 30 de decembro de protección urbanística e ordenación do medio rural de Galicia. O informe de Portos de Galicia solicitado polo concello de Pontedeume de face á tramitación do Plan xeral foi contestado pola entidade de Portos de Galicia con data 31 de maio de 2011, en devandito informe comunícase ao Concello de Pontedeume que o ámbito do Porto de Pontedeume ha de ser clasificado dentro das determinaciones do Plan Xeral como Sistema Xeral Portuario e non pode incluír determinaciones que supoñan unha interferencia ou perturbación do exercicio das actividades portuarias.
Informe do ente Portos de Galiza

Ata aquí o parecer de Portos de Galiza sobre as incongruencias do PXOM elaborado polo Concello de Pontedeume. E non é este o único ente estatal ou autonómico que puxo pegas ao plan aprobado inicialmente polo pleno municipal. Estas e outras meteduras de pata dos mentores do plan fixeron inviábel a súa aprobación final. Case catro anos despois da súa aprobación seguemos sen ver o final deste despropósito municipal. E alcalde e concelleiros insisten en pregonar aos catro ventos que pronto estará listo. Crerán que os cidadáns temos unha capacidade ilimitada de aguante ou pola contra que somos estúpidos?