26 de xan. de 2013

A que nos quedamos sen a gardería?

Está aprobada a construción dunha nova gardería en Pontedeume. A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, anunciouno aos catro ventos en Fene. Pero...a conselleira confirmou que o asunto está moi avanzado e que, do mesmo xeito que en Fene, a cuestión de emprazamento do servizo "á espera da aprobación do PGOM" é o único que está demorando a realización do proxecto, para o que xa existe unha consignación presupuestaria de 700.000 euros. Neste caso, o número de prazas será de 74.
Algún día decatarémonos dos prexuizos ocasionados pola falta dun plan de ordenación urbanística?

13 de xan. de 2013

Reversión ao Estado

Edicto
Edicto do 10 de decembro de 2012 polo que se fai pública, a efectos de notificación, a citación para o acto de reversión da concesión outorgada por Orde do Ministerio de Obras Públicas do 6 de decembro de 1947 a don José Fraga Couceiro para a ocupación de 1.142,69 m2
de marisma de ría de Pontedeume, co fin de construír un depósito de madeiras cun cobertizo e un pequeno peirao de atraque para embarcacións menores, no término municipal de Pontedeume (A Coruña).

Por sentenza de 19 de decembro de 2002 o Tribunal Supremo estimou o recurso de casación interposto pola Administración do Estado contra a sentenza dictada con data 3 de outubro e 1996 pola Audiencia Nacional no recurso número 1311/994 e desestimó o recurso contencioso-administrativo número 1311/1994 contra a Orde Ministerial do 
23 de decembro de 1992 que declarou a caducidade, por incumplimiento das condicións, establecidas na Ou.M. de otorgamiento da concesión.

En cumprimento de devandita resolución e do establecido nos artigos 164 e 165 da Lei 22/1988, de Costas, esta Demarcación vai efectuar a reversión das obras e instalacións en dominio público ao Estado e a levantar a acta correspondente.
A tal fin fíxase o día 5 de febreiro de 2013, ás 11.00 horas, para levar a cabo dita reversión no lugar da concesión, á cal deberá asistir o concesionario ou representante legal debidamente acreditado.

O que segundo o disposto no art. 60 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común (BOE do 27-11-1992), modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro 

(BOE do 14-01-1999), notifícase ao interesado.
DESTINATARIO
D. FRANCISCO PÉREZ SARDIÑA
D.ª CARMEN PÉREZ SARDIÑA
RÍO EUME, S.A.
O xefe da Demarcación de Costas
Rafael Eimil Apenela